เกียรติบัตร /ผลงาน


การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์12 ก.ย. 2562 03:33โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 03:36 ]


โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)

โพสต์22 พ.ค. 2562 02:05โดยสุเมธ ราชประชุม


โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education for Young Students)

โพสต์21 เม.ย. 2562 00:24โดยสุเมธ ราชประชุม

อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(AI Education for Young Students) 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

ร่วมกิจกรรม #makewhatsnext

โพสต์7 เม.ย. 2562 00:54โดยสุเมธ ราชประชุม


ร่วมกิจกรรม #makewhatsnext 
29 มีนาคม 2562

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล

โพสต์2 เม.ย. 2562 22:08โดยสุเมธ ราชประชุม

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโค้ดดิ้ง

โพสต์5 มี.ค. 2562 00:08โดยสุเมธ ราชประชุม


รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน

โพสต์29 ม.ค. 2562 21:31โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 21:32 ]


การอบรมบอร์ด Kidbright ม.เกษตรศาสตร์

โพสต์26 ม.ค. 2562 04:28โดยสุเมธ ราชประชุม   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2562 21:32 ]


การอบรมบอร์ด Kidbright ม.เกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

คูปองครู การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0

โพสต์26 ม.ค. 2562 02:47โดยสุเมธ ราชประชุม

คูปองครู การฝึกอบรมปฏิบัติการ ระบบสมองกลฝังตัว ด้วยไอโอที (IoT) Smart Farm เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ตอบสนอง Thailand 4.0
18 - 19 สิงหาคม 2561

การอบรมสะเต็มศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์26 ม.ค. 2562 02:44โดยสุเมธ ราชประชุม

การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูสะเต็มศึกษาทางไกล
เมื่อวันที่ 28 - 30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

1-10 of 12