การอบรม TEPE ออนไลน์

โพสต์26 ม.ค. 2562 02:21โดยSUMET RATPRACHUM   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2562 19:46 ]


TEPE ๐๒๑๒๘ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การเรียนรู้แบบโครงงาน

TEPE ๐๐๑๐๕ การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับ การเรียนการสอน

TEPE ๕๘๓๐๔ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Comments