วิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง 1.7 การทำซ้ำ


การทำซ้ำ
      ในการทำงานบางครั้งย่อมมีการทำงานรูปแบบเดียวกันซ้ำๆ หลายรอบ ซึ่งลักษณะการทำซ้ำ เช่น การทำซ้ำในรายการ การทำซ้ำด้วยเงื่อนไข

การทำซ้ำในรายการ

การทำซ้ำในรายการจะพิจารณาข้อมูลในรายการทีละตัวจนครบทุกรายการโดยมีรูปแบบการพิจารณาคือ
1. ให้ตัวแปร x แทนข้อมูลท่ีพิจารณาอยู่
2. ประมวลผลตัวแปร x

ตัวอย่างการทำซ้ำในรายการ
      ถ้านักเรียนมีเงิน M บาท และมีรายการราคาสินค้า A สามารถเขียน ขั้นตอนวิธีนับจําานวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน M บาทได้ดังนี้

ขั้นตอนวิธี : หาจํานวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน M บาท
ข้อมูลเข้า : ราคาสินค้าในรายการ A
ข้อมูลออก : จํานวนสินค้าที่มีราคาไม่เกิน M บาท
ให้ตัวแปร count ← 0
พิจารณาข้อมูลราคาสินค้าในรายการ A ทีละจําานวน จนครบ
2.1 ให้ x แทนข้อมูลราคาสินค้าที่พิจารณาอยู่
2.2 ถ้า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ M แล้ว
              ให้ count ← count + 1
คืนค่าจําานวนสินค้าเท่ากับ count

การทำซ้ำด้วยเงื่อนไข
   การทำซ้ำแบบมีเงื่อนไขเป็นการทำซ้ำที่มีเงื่อนไขในการหยุดการทำซ้ำ ตัวอย่าง 
    ถ้าต้องการประมาณค่าของรากที่สองของ 10 ที่เป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง เขียนขั้นตอนวิธีได้ ดังนี้

ขั้นตอนวิธี : ประมาณค่ารากที่สองของ 10 ที่เป็นทศนิยม 3 ตําแหน่ง
ข้อมูลเข้า : -
ข้อมูลออก : ค่าประมาณของรากที่สองของ 10 ที่เป็นทศนิยม 3 ตําาแหน่ง
ให้ s ← 0
ให้ a ← 0 (เก็บค่าประมาณที่ดีที่สุด)
ทําซ้ำในขณะที่ s ≤ 10
3.1 ถ้า |s2 - 10| < |a2 - 10| แล้ว a ←s
3.2 s ← s + 0.001
คืนค่า a และจบการทําางาน
        จากขั้นตอนวิธีข้างต้นเป็นการทําาซ้ำด้วยเงื่อนไข s ≤ 10 ดังนั้นจะมีการทําาซ้ำในข้อ 3.1 และ 3.2 จนกว่า s จะมีค่ามากกว่า 10

กิจกรรมที่ 6 การทำซ้ำ ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมด้วย Kidbright โดยใช้คำสั่งทำซ้ำแล้วนำมาแสดงในช่องความคิดเห็น
Comments