วิทยาการคำนวณ 1 เรื่อง 1.4 การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)

การคิดเชิงนามธรรม (abstraction)
      การคิดเชิงนามธรรม คือ กระบวนการคัดแยก คุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดในโจทย์ ปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณา เพื่อให้ได้องค์ ประกอบที่จำเป็นเพียงพอ และกระชับที่สุดในการพิจารณาภายใต้ สถานการณ์ที่สนใจ 

กิจกรรมที่ 4 เดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน จากภาพ จงหาว่าเส้นทางเดินจากโรงเรียน กลับบ้านเส้นทางใดที่สั้นที่สุด เป็นระยะทางเท่าใด โดยมีเงื่อนไขคือแวะร้านขนมและเลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงา พร้อมทั้งแสดงวิธีคิด


Comments