แบบทดสอบวิชา วิทยาการคำนวณ 1

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบ : ท่านต้องทำแบบฝึกหัดให้ได้คะแนนอย่างน้อย 80% จึงจะถือว่าผ่าน  
ประเภท: แบบทดสอบ  เวลาในการทำ: ไม่จำกัด
จำนวนคำถาม:  20 ข้อ คะแนนต่ำสุดที่ผ่าน: 80%
รหัสทำแบบทดสอบ395940  กรุณาใช้ชื่อจริงในการทดสอบ
                     ลงมือทำแบบทดสอบ

Comments