Lab_ComsciM4

LAB 1 แบบฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งเงื่อนไข และการทำซ้ำ
คำชี้แจง : ให้นักเรียนทดลองใช้งานคำสั่งดังต่อไปนี้
การใช้งานคำสั่งเงื่อนไข
1. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมเซนเซอร์แสง โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 เมื่อมีค่าแสง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ให้แสดงข้อความว่า “Dark”
1.2 เมื่อแสงมีค่า มากกว่า 20 ให้แสดงข้อความว่า “Light”


2. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมปุ่มสวิซส์ โดยกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1 เมื่อกดปุ่มสวิซส์ 1 ให้แสดงข้อความ “Hello Wold”
2.2 เมื่อกดปุ่มสวิซส์ 2 ให้ส่งเสียงไซเรนส์


Comments