การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4

ตัวชี้วัด วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    1. วิเคราะห์แนวคิดหลักของเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์รวมทั้งประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อมนุษย์ สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
    2. ระบุปัญหาหรือความต้องการที่มีผลกระทบต่อสังคมรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่มีความซับซ้อนเพื่อ สังเคราะห์วิธีการ เทคนิคในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
    3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบวางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหา
    4. ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอด
    5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย


หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 
  เทคโนโลยีน่ารู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 
ความรู้และทักษะพื้นฐาน
  •  วัสดุและเครื่องมือพื้นฐาน
  •  กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 
 
การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
  • กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
  • กรณีศึกษาการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี

ระบบการจัดการพื้นที่จอดรถ

ขั้นตอนการทำนาหว่าน

ระบบประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์