ประวัติศาสตร์ ม.3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยประชาธิปไตยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน