กิจกรรมที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ หรือจากการปฏิบัติ ทดลอง

การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ

    1. ให้นักเรียนวางแผนการสืบค้นข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยจัดทำเป็นแผนที่ความคิด (Mind map) ให้เก็บใส่แฟ้มของนักเรียน (10 คะแนน)
    2. ให้นักเรียนบันทึกการสืบค้นพร้อมทั้งวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า 10 แหล่ง เอกสารอ้างอิงฉบับเต็มที่ค้นคว้ามาในรูปแบบต่างๆ ให้เก็บใส่แฟ้มของนักเรียน  (20 คะแนน)
    3. ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนำเสนองาน ให้เพื่อนฟังแล้วให้เขียนความเห็นของเพื่อนบันทึกลงใน ใบกิจกรรมที่ 3 (5 คะแนน)
    4. ให้นักเรียนนำความคิดเห็นของเพื่อนมาเพิ่มเติม แล้วเขียนสรุปเนื้อหาที่ไปศึกษามาลงใน ใบกิจกรรมที่ 3  (5 คะแนน)

Ċ
SUMET RATPRACHUM,
8 เม.ย. 2562 20:55
Ċ
SUMET RATPRACHUM,
8 เม.ย. 2562 21:06
Comments