กิจกรรมที่1 การตั้งประเด็นคำถาม / สมมุติฐานอย่างมีเหตุผล (Hypothesis Formulation)

การตั้งคำถามและตั้งสมมุติฐาน

    1. ฝึกตั้งคำถามและตั้งสมมุติฐานจาก บทความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม  (10 คะแนน) โดยดูแนวทางในการตั้งคำถามและสมมุติฐาน

    2. เลือกประเด็นปัญหาที่สนใจ (เลือกจากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก) เช่น สนใจเรื่องการกำจัดขยะ  การเกิดแผ่นดินไหว ฯลฯ

    3. ตั้งชื่อเรื่องในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นที่เราสนใจ ดังตัวอย่าง แล้วพิมพ์ ชื่อเรื่อง

    4. คิดวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาที่เราสนใจแล้ว ตั้งคำถามเพื่อการศึกษาค้นคว้า และต้้งสมมุติฐานในการศึกษาค้นคว้า ที่สอดคล้องกัน แล้วบันทึกลงใน ใบกิจกรรมที่ 1  และ ใบกิจกรรมที่ 2  ใส่แฟ้มเตรียมส่ง   (10 คะแนน)  

Ċ
SUMET RATPRACHUM,
5 เม.ย. 2562 21:14
Ċ
SUMET RATPRACHUM,
5 เม.ย. 2562 21:16
Comments