โครงการ CodingThailand.Org

โพสต์13 ม.ค. 2562 05:56โดยSUMET RATPRACHUM
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ระดับประเทศ ภายใต้โครงการ Coding Thailand ที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล Depa มุ่งพัฒนาให้ CodingThailand.org เป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ออนไลน์ ที่เปิดกว้างให้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ผสานความบันเทิง ให้เยาวชนเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน ฝึกกระบวนการคิด ที่สอดแทรกความรู้เชิงการเขียนโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นสื่อการสอนที่ครู อาจารย์ และ สถานศึกษา สามารถนำไปใช้ในการให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับComments