กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ก.ค. 2562 06:54 สุเมธ ราชประชุม แนบ iconweb.png กับ >> เมนูหลัก
22 พ.ค. 2562 02:05 สุเมธ ราชประชุม แนบ SharedScreenshot.jpg กับ โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)
22 พ.ค. 2562 02:05 สุเมธ ราชประชุม สร้าง โครงการการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING)
21 พ.ค. 2562 03:25 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
21 พ.ค. 2562 03:23 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
21 พ.ค. 2562 03:22 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประวัติศาสตร์ ม.3
21 พ.ค. 2562 03:22 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประวัติศาสตร์ ม.3
21 พ.ค. 2562 03:21 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประวัติศาสตร์ ม.3
21 พ.ค. 2562 03:19 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
21 พ.ค. 2562 03:19 สุเมธ ราชประชุม สร้าง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
21 พ.ค. 2562 03:18 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
21 พ.ค. 2562 03:18 สุเมธ ราชประชุม สร้าง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
21 พ.ค. 2562 03:15 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประวัติศาสตร์ ม.3
21 พ.ค. 2562 03:15 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประวัติศาสตร์ ม.3
21 พ.ค. 2562 03:13 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ประวัติศาสตร์ ม.3
21 พ.ค. 2562 03:12 สุเมธ ราชประชุม สร้าง history m.3
22 เม.ย. 2562 20:00 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข >> เมนูหลัก
22 เม.ย. 2562 19:59 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข >> เมนูหลัก
21 เม.ย. 2562 00:24 สุเมธ ราชประชุม สร้าง อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education for Young Students)
21 เม.ย. 2562 00:24 สุเมธ ราชประชุม แนบ 2019_04_21 14_12 Office Lens.jpg กับ อบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Education for Young Students)
21 เม.ย. 2562 00:19 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ภาพกิจกรรม
21 เม.ย. 2562 00:19 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ภาพกิจกรรม
21 เม.ย. 2562 00:16 สุเมธ ราชประชุม แนบ IMG20190420085150.jpg กับ ภาพกิจกรรม
19 เม.ย. 2562 19:59 สุเมธ ราชประชุม แนบ คู่มือระบบดูแล.pdf กับ ระบบดูแลช่วยเหลือ (iCare)
11 เม.ย. 2562 23:45 สุเมธ ราชประชุม แก้ไข ระบบดูแลช่วยเหลือ (iCare)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า