ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์แฟ้มผลงานอิเล็กทรอนิกส์  (E-Portfolio)  ของครูสุเมธ ราชประชุม

ข้อมูลผู้ประเมิน

ส่วนที่ 1  ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1.  ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ก.ค.ศ. กำหนด

 1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน    17  ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้

                     รายวิชา ส22104 ประวัติศาสตร์ 4         จำนวน  1.6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                     รายวิชา ส23104 ประวัติศาสตร์ 6         จำนวน  1.6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                     รายวิชา ว31104 วิทยาการคำนวณ 1 จำนวน  1.6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                     รายวิชา ว32104 วิทยาการคำนวณ 2 จำนวน  1.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                     รายวิชา ว32284 โครงงานคอมพิวเตอร์ จำนวน  3.3 ชั่วโมง/สัปดาห์

                     รายวิชา ว33290 การตัดต่อวิดีโอ จำนวน  3.3 ชั่วโมง/สัปดาห์

                     รายวิชา ส33224 การต้านทุจริต 6 จำนวน  1.6 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                     กิจกรรมแนะแนว         จำนวน  0.8 ชั่วโมง/สัปดาห์

                     ชุมนุมคอมพิวเตอร์                 จำนวน  0.8 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

                     กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ จำนวน  0.8 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน    3   ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน    5  ชั่วโมง/สัปดาห์

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน    1    ชั่วโมง/สัปดาห์

2. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู

ส่วนที่ 2  ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การแก้ไขปัญหา การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น  


ประเด็นท้าทาย  เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1  รหัสวิชา ว31103 


1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

          ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนมีความสับสนใจในการเรียนรู้เรื่องกลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และไม่สามารถเข้าใจในคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละชนิด และมีปัญหาในการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะกับชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้ชิ้นงานที่นักเรียนประดิษฐ์ไม่สามารถทำงานได้เป็นจำนวนมาก และเกิดความเสียหายบ่อยครั้ง นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และอีกปัญหาในการจัดการเรียนรู้คือ นักเรียนไม่มีหนังสือเรียนในเรื่องกลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ของรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1  รหัสวิชา ว31103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยตรง ครูผู้สอนต้องใช้ใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน ซึ่งทำให้ใบงานต่าง ๆ สูญหายได้ง่าย ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าท้าย โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1  รหัสวิชา ว31103 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

          2.1 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ในเรื่องของ มาตรฐานการเรียน และตัวชี้วัด ของเนื้อหา เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

          2.2 จัดทำโครงร่างของเนื้อหาแอปพลิเคชัน รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ พร้อมเฉลยตัวอย่าง กิจกรรม และแบบฝึกหัด ดังนี้

1) หัวข้อที่ 1 เรื่อง กลไก (mechanism)

2) หัวข้อที่ 2 เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

          2.3 ให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ในเนื้อหา การเฉลยของตัวอย่าง กิจกรรม และแบบฝึกหัด พร้อมทั้งเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แก้ไข

          2.4 ครูผู้สอนนำแอปพลิเคชันมาปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

          2.5 นำแอปพลิเคชันไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เคยเรียนเนื้อหา เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และให้นักเรียนเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อปรับปรุง แก้ไข  หรือนักเรียนมีความสับสนในข้อความใด ให้ดำเนินการปรับภาษาให้เข้าใจง่ายขึ้น 

          2.6 นำแอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว31103 ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ทั้งในรูปแบบ ONLINE หรือ ONSITE โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบท

          2.7 บันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เกิดขึ้นจากการกิจกรรมการเรียนรู้ ในโปรแกรม Microsoft Excel และสะท้อนผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบเป็นระยะ หากมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในเรื่องใด ให้ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการสอนซ่อมเสริมด้วยคลิปวีดีทัศน์ที่ครูจัดทำขึ้น สำหรับใช้แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา และทำการทดสอบใหม่ จนนักเรียนมีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด


3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 

3.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้อง รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน

ได้รับการพัฒนาด้วยแอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว31103  โดยมีคะแนนทดสอบปลายภาคผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  และนักเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากขึ้นไป

3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 2 ห้อง รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน 

มีความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน นำไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาและศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ต่อไปการจัดการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชัน

ปัญหา คือ นักเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหา เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเนื้อหาค่อนข้างยาก และเวลาในการเรียนน้อยทำให้เด็กไม่เข้าใจ และนำไปต่อยอดในชิ้นงานไม่ได้

การจัดการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชัน

แก้ปัญหาโดย  ใช้สื่อแอปพลิเคชัน เรื่อง กลไกไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุก ตื่นเต้น และมีการแข่งขันระหว่างที่เรียน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านแพลตฟอร์ม OBEC Content Center ของ สพฐ.

เอกสารหลักฐาน และ คลิปการจัดการเรียนรู้

ข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA-ครูสุเมธ-ปีงบ-2566.pdf

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงาน PA 15 ตัวชี้วัดและประเด็นท้าทาย.pdf

รายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ประจำปีงบประมาณ 2566

คลิปการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการคำนวณ 

IMG_0571.MOV

คำสั่งปฏิบัติงาน ปี 2565

83 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน 1 2565.pdf

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

69 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.pdf

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

13 ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานในฝ่ายงานของโรงเรียน นอกเหนืองานหน้าที่ในการสอน.pdf

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติงานและรับผิดชอบในฝ่ายงานของโรงเรียน นอกเหนือจากหน้าที่ในการสอน ปีการศึกษา 2565